Wildeco Mentor på NGM

1 October, 2013

Wildeco har upptagits som Mentor av Nordic Growth Market, NGM. NGM anvisar bolagen på den oreglerade marknadsplatsen Nordic MTF att anlita en auktoriserad Mentor. Syftet är att säkerställa en god kvalitet i bolagets informationsgivning. Mentorns huvudsakliga uppgift är att bistå med rådgivning och kvalitetssäkring  av bolagets informationsgivning samt att se till att den uppfyller kraven i NGM:s regelverk. I uppgiften ingår också att hålla bolaget informerat om väsentliga lagändringar.

Innan ett bolag kan utses till Mentor genomför NGM en lämplighetsprövning. Från och med den 1 oktober 2013 kräver NGM att bolag som vill listas på Nordic MTF kontrakterar en Mentor. Bolag som idag är listade har en tidsfrist varefter en Mentor måste utses.